Trong cuộc đời, không phải cứ toan tính là có được.

You may also like...