Sống vui vẻ, không phải là có hết thảy những thứ mình muốn, mà là “không có cũng được”

You may also like...