Phật giáo không phải là một tôn giáo, không mê tín và vô thần !

You may also like...