Nước đến đường cùng thành thác nước, người đến đường cùng ắt hồi sinh!

You may also like...